เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทองสุดา อินเตอร์เทรด เทคโนโลยี จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความชำนาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบไฮดรอลิค ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ดีเซลไฮดรอลิค และระบบรางที่เกี่ยวกับการขนส่งทางราง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการของรัฐในแง่ของการลงทุนเกี่ยวกับงานหลักซ่อมบำรุง เนื่องจากอนาคตกิจการการขนส่งทางรางจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตามแผนฟื้นฟูกิจการรถไฟ ฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  อีกทั้ง เรายังมีทีมงานบุคลากรและภาคีเครือข่ายบุคลากรที่มีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนบริษัท

เรามุ่งเน้นงานด้านคุณธรรมและความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในระบบการขนส่งทางราง สร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของกิจการรถไฟ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกชิ้นงานโดยเฉพาะ และเรามีหลักการทำธุรกิจที่ยึดหลักกิจการที่ฮาลาล โปร่งใส และตรงไปตรงมา